logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 11.jpg
 • 3.jpg
 • 16.jpg
 • 2.jpg
 • 10.jpg
 • 17.jpg
 • 15.jpg
 • 5.jpg
 • 1.jpg
 • 6.jpg
 • 12.jpg
 • 4.jpg
 • 13.jpg
 • 18.jpg
 • 8.jpg
 • 7.jpg
 • 9.jpg
 • 14.jpg

Bezplatna pomoc obcanom obetiam TC1

 

se logo logomholic
skalica erb gbely
logofarnostpv logo zahorak
vaculkova ttsk logo
kataster  cp2

112logo Informačný leták k číslu

tiesňového volania 112

MOM v okrese Senica:

Červený kríž           Hviezdoslavova 323, Senica         8:00 - 12:00   12:30 - 16:30     pondelok - sobota    objednávkový systém

EMOTRANS spol.sr.o.       Štefánikova 705, Senica     8:00- 12:00    13:00 - 17:00    pondelok - sobota   objednávkový systém

Phoenix Corporation s.r.o.   Hviezdoslavova 2556/63 Senica   8:30 - 16:30                pondelok - nedeľa

Poliklinika Senica n.o.       Sadova 638/43                    8:00 -12:00   12:30 - 16:30     pondelok- sobota     objednávkový systém

Váš lekár s.r.o.             Štúrova 1267/61 Šaštín-Stráže      10:00 - 18:00                     pondelok - sobota

 

MOM v okrese Skalica :

NsP  Skalica                            Koreszkova 7, Skalica      7:00 - 15:00        pondelok - piatok

Phoenix Corporation s.r.o.   Teheľňa 1984/39 Skalica      8:00 - 16:00     pondelok - nedeľa

Phoenix Corporation s.r.o.    Hollého 3507  Holíč             8:15 - 16:15      pondelok - nedeľa

ROYAL MEDIC                 Moyzesova 2983  Holíč           9:00 - 13:00       pondelok - sobota

HEALTN CARE s.r.o.                                                       13:30 - 17:30           

Milí občania,

vstúpili sme do Nového roku 2021. Všetci si navzájom želáme len tie krásne priania , aby sme život  prežili v spokojnosti a hlavne v zdraví. Áno, keď si spomenieme ešte raz na ten rok minulý, najradšej by sme na rok 2020 zabudli, zmazali ho a vrátili všetko späť. No bolo v ňom aj veľa  vecí, z ktorých by sme sa mali do budúcna poučiť. Poučiť sa hlavne preto, aby sme sa vyvarovali znova životným omylom. Precvičil nás v trpezlivosti, vo vzťahoch jeden k druhému, láske, pokore, vzájomnej úcte a mnohým ďalším ľudským vlastnostiam. Až teraz z nás vyšlo možno to, čo bolo roky  potlačené a skryté či už v dobrom alebo v zlom.  Až tieto priam kritické životné situácie dokážu z človeka vybudiť charakter a konanie každého z nás.  Je možno treba začať sami od seba, len potom môžeme okolo nás všetko zmeniť. Áno, nejde to naraz a potrebuje to určitý čas a trpezlivosť. Čo bolo v minulom roku sa už nikdy nevráti späť a uvedomujeme si, že možno by sme niektoré veci urobili teraz inak. Preto by sme sa mali teraz pozerať a sústrediť sa na udalosti v ktorých sa nachádzame a na tie ktoré nás čakajú. Pozerať sa dopredu a snažiť sa o to , aby sme v zdraví všetko prežili. Buďme vďační Bohu, že každé ráno sa zobudíme a poďakujeme za nový deň. Nechcem sa už viacej dotýkať samotného COVIDU, lebo máme toho všetci až nad mieru. Informácie, ktoré sa na nás každým dňom valia , niektorých udržiavajú v strachu ,ktorý nám  veľmi škodí. Na základe strachu môžeme stratiť imunitu, ktorú práve teraz najviac potrebujeme. Vtedy sme zraniteľnejší či už na tele alebo na duši. Preto buďme ku všetkému zodpovední, ale  snažme sa vyvarovať pocitu strachu. Nehľadajme chyby len na tých druhých, ale porozmýšľajme a spoznávajme aj sami seba.

Vážení občania,

chcem ešte v krátkosti spomenúť to, čo sme v obci minulý rok zrealizovali a dotknúť sa tohto roku 2021 , čo nás v realizácii projektov a plánov čaká. Najprv chcem spomenúť , že sa musíme zamerať na zabezpečenie vlastného chodu obce, či už vývoz odpadu, platenie energií, chod materskej školy a pod. V minulom roku sme mali urobiť výstavbu chodníka na Novej ulici. No doteraz štát nepodpísal zmluvu na dotáciu a preto tento projekt stále stojí. Z tohto vyplynulo, že sme urobili len nevyhnutné veci a to rekonštrukcie striech , výmenu kotla a zakúpenie pouličných svietidiel. Preto je teraz predčasné dajako dopodrobna plánovať čo budeme realizovať v tomto novom roku. Plánov máme určite dosť, len uvidíme, ako sa veci vyvinú.

Ďalej chcem ešte zo srdca poďakovať všetkým tým, ktorí sa svojou prácou , ochotou a obetavosťou zaslúžili o samotný chod a rozvoj obce. Preto ďakujem zamestnancom obce, pani riaditeľke, pani učiteľke a pracovníkom materskej školy , poslancom obecného zastupiteľstva, členom spoločenských organizácií a všetkým tým, čo mali záujem aby sa v našej obci dobre a spokojne žilo.

Vážení občania,

na záver Vám chcem v tomto Novom roku 2021 zaželať hlavne pevné zdravie, trpezlivosť a ľudskosť. Taktiež veľa osobných a pracovných úspechov, mnoho lásky bez ktorej ako pozorujeme život celého ľudstva nemôže existovať.  Prajem Vám, aby ste tento rok úspešne všetci zdolali.

Boh nech je s nami.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici (ďalej len ,,RÚVZ Senica“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto opatrenia:

S účinnosťou od 25. septembra 2020 od 6:00 hod. do odvolania nariaďuje nasledovné:

Predmetný odpad vzniká a bude vznikať fyzickej osobe – obyvateľovi SR, ale aj právnickým osobám – nemocniciam, zdravotníckym inštitúciám, domovom sociálnych služieb, domovom dôchodcov, penziónom, ale aj v rámci testovania tohto ochorenia v testovacích stanoch alebo iných dotknutých objektoch, atď..

S odpadom z použitých ochranných prostriedkov (ak sa musíme použitých ochranných prostriedkov zbaviť) vyprodukovaným obyvateľstvom sa odporúča nakladať ako s komunálnym odpadom, zaradeným v zmysle Katalógu odpadov  pod k.č. 200301 zmesový komunálny odpad. To značí nepoužiteľné ochranné prostriedky (predovšetkým rúška, rukavice, filtre alebo rôzne ich náhrady ) budú zabalené podľa inštrukcií úradu verejného zdravotníctva ( viď. pod týmto odstavcom) a následne umiestnené do nádoby pre zmesový komunálny odpad v domácnosti obyvateľov. V prípade zbavovania sa predmetného odpadu z dôvodu naplnenia nádoby v domácnosti, bude tento odpad umiestňovaný do nádob zodpovedajúcich zavedenému systému zberu odpadov v obci, pri IBV (rodinné domy) do príslušných popolníc a pri KBV (bytové domy) do určených kontajnerov čiernej farby. V tejto súvislosti je dôležité odporúčanie obyvateľstvu, aby tento druh odpadu neumiestňovali,neukladali do nádob určených pre separovaný odpad, ako napr. papier, plasty.

 • Oznamy OcÚ

  Oznam ObU Letničie

  Oznamujeme občanom, že sme začali vyberať dane z nehnuteľností a poplatky za psov a odpady
  na rok 2021.

  Pretože stále trvá nebezpečenstvo nákazy, stránky sú vybavovaní pri okne.

  Dane sa vyberajú v stránkových dňoch pondelok - streda - piatok. Pri platení

  daní doporučujeme využívať platbu cez internet banking.

  Oznam Okresného úradu v Skalici

  Klientské centrum Okresného úradu v Skalici oznamuje občanom, že od utorka 27.10.2020 sa rušia pôvodné stránkové hodiny pre verejnosť na základe usmernenia generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR č. VI/8/2020

  Prosíme kontaktujte jednotlivé odbory telefonicky, písomne alebo elektronicky.

  Oznámenie okresného úradu Skalica

  Okresný úrad Skalica oznamuje,že dňom 6.5.2020 bude realizovať osobné podania v podateľni Klientského centra a na všetkých pracoviskách odboru katastra. Ich úradné hodiny sa stanovujú jednotne v pracovných dňoch:  pondelok- piatok od 8:00 do 14:00 hod    a  v stredu  od 8:00 do 16:00 hod

  Tieto stránkové hodiny zostávaju zachované pre živnostenké podnikanie a oddelenie dokladov Klientského  centra. Vstup do iných priestorov Okresného úradu Skalica sa zakazuje.

  Naďalej platí pre vstup do Klientského centra a Okresného úradu Skalica v rúškach a pri vstupe do KC dezinfekcia rúk.

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú