logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 12.jpg
 • 8.jpg
 • 7.jpg
 • 1.jpg
 • 18.jpg
 • 2.jpg
 • 9.jpg
 • 11.jpg
 • 13.jpg
 • 6.jpg
 • 15.jpg
 • 17.jpg
 • 14.jpg
 • 5.jpg
 • 3.jpg
 • 10.jpg
 • 16.jpg
 • 4.jpg

Bezplatna pomoc obcanom obetiam TC1

 

se logo logomholic
skalica erb gbely
logofarnostpv logo zahorak
vaculkova ttsk logo
kataster  cp2

112logo Informačný leták k číslu

tiesňového volania 112

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici (ďalej len ,,RÚVZ Senica“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto opatrenia:

S účinnosťou od 25. septembra 2020 od 6:00 hod. do odvolania nariaďuje nasledovné:

 

A) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d) zákona 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v okrese Skalica zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu nad 250 osôb. V prípade športových a kultúrnych hromadných podujatí s výlučne sediacim obecenstvom limit prítomného počtu osôb v exteriéri v jednom okamihu je 1000 osôb a limit prítomného počtu osôb v interiéri v jednom okamihu je 500 osôb s tým, že v prípade sedenia na športových hromadných podujatiach je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom štvrtom rade a v prípade sedenia na kultúrnych hromadných podujatiach je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade. V prípade hromadných podujatí športovej či kultúrnej povahy sa do uvedených limitov započítavajú výlučne osoby v obecenstve.

2 Zároveň sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.), s výnimkou svadieb, smútočných posedení (karov) a krstín do 100 osôb. Skutočnosť, že sa jedná o hromadné podujatie patriace do tejto výnimky je organizátor povinný byť schopný spoľahlivo preukázať. Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v prevádzkach verejného stravovania. Zároveň podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. v prípade konania hromadných podujatí športového, kultúrneho, zábavného, spoločenského alebo iného charakteru nie je možné v prevádzkach, ktoré nie sú prevádzkami verejného stravovania (napr. kultúrny dom a pod.), podávať občerstvenie s výnimkou svadieb, smútočných posedení (karov) a krstín do 100 osôb. Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.

B) Tieto zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí a schôdzí: - zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii, - zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, - zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, - hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, - zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: - ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko, - pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov, - zákaz podávania rúk; - zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, - zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

C) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám v okrese Skalica zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, zábavnej či inejpovahy v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa. Výnimku z tohto zákazu majú svadby do 100 osôb.

D) RÚVZ Senica odporúča výrobným prevádzkam, potravinárskym prevádzkam a prevádzkam strategického významu vypracovanie krízového plánu na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 a dodržanie všetkých platných opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR vzťahujúcich sa na prevádzky.

E) Všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví v okrese Skalica sa nariaďuje ,prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia nového koronavírusu pri organizovaní cirkevných akcií a obradov/úkonov.

F) RÚVZ Senica neodporúča organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počte.

O d ô v o d n e n i e Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva SR nariadil s účinnosťou od 18.09.2020 opatrením č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020 povinnosti a obmedzenia týkajúce sa prevádzok a konaní hromadných podujatí. Podľa bodu C) Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020 na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať podľa § 48 zákona č. 355/2007 Z. z. dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného obvodu v rámci svojej územnej pôsobnosti.

V okrese Skalica krivka chorobnosti na COVID-19 ma vzostupný charakter a za posledných 14 dní incidencia nových ochorení je 144,36 na 100 000 obyvateľov na základe čoho je okres Skalica v rámci stupňov celoštátneho semafora COVID-19 označený červenou farbou. Uvedená incidencia výrazne prekračuje hodnotu incidencie v SR (43,51 na 100 000 obyvateľov). Počas druhej vlny pandémie sú zaznamenávané v okrese Skalica lokálne epidémie najmä v rámci športových klubov a na pracoviskách, čo prispieva k explozívnejšiemu šíreniu nákazy.

Na základe uvedeného bolo dňa 23.09.2020 zvolané zasadnutie Krízového štábu OÚ Skalica, kde bola zhodnotená celková situácia výskytu ochorení COVID -19 v okrese Skalica a konštatované zhoršenie epidemiologickej situácie v okrese Skalica, preto boli prijaté vyššie uvedené opatrenia. Opatrenia uvedené vo výroku tohto opatrenia boli uložené aj na základe odporúčaní Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky (ďalej „PKV“), ktorá zasadala dňa 11.09. 2020. Cieľom týchto opatrení je ochrana rizikových skupín (seniori, chronicky chorí a osoby s oslabenou imunitou), u ktorých môže mať ochorenie COVID-19 komplikovaný priebeh a spôsobiť úmrtie. Pretože starší ľudia sú v najväčšej miere vystavení koronavírusu SARS- 4 CoV-2, musíme konať solidárne, aby sme zabránili ďalšiemu šíreniu vírusu v komunite seniorov. Na všetky práva, povinnosti, obmedzenia a odporúčania pre fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby neupravené týmto opatrením sa vzťahuje opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020. Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

 • Oznamy OcÚ

  Oznam ObU Letničie

  Oznamujeme občanom, že sme začali vyberať dane z nehnuteľností a poplatky za psov a odpady
  na rok 2021.

  Pretože stále trvá nebezpečenstvo nákazy, stránky sú vybavovaní pri okne.

  Dane sa vyberajú v stránkových dňoch pondelok - streda - piatok. Pri platení

  daní doporučujeme využívať platbu cez internet banking.

  Oznam Okresného úradu v Skalici

  Klientské centrum Okresného úradu v Skalici oznamuje občanom, že od utorka 27.10.2020 sa rušia pôvodné stránkové hodiny pre verejnosť na základe usmernenia generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR č. VI/8/2020

  Prosíme kontaktujte jednotlivé odbory telefonicky, písomne alebo elektronicky.

  Oznámenie okresného úradu Skalica

  Okresný úrad Skalica oznamuje,že dňom 6.5.2020 bude realizovať osobné podania v podateľni Klientského centra a na všetkých pracoviskách odboru katastra. Ich úradné hodiny sa stanovujú jednotne v pracovných dňoch:  pondelok- piatok od 8:00 do 14:00 hod    a  v stredu  od 8:00 do 16:00 hod

  Tieto stránkové hodiny zostávaju zachované pre živnostenké podnikanie a oddelenie dokladov Klientského  centra. Vstup do iných priestorov Okresného úradu Skalica sa zakazuje.

  Naďalej platí pre vstup do Klientského centra a Okresného úradu Skalica v rúškach a pri vstupe do KC dezinfekcia rúk.

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú